Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Školní poradenské pracoviště

Tisk

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PhDr. Jarmila Červenáková

Výchovný poradce

 • evidence žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami (třídy 1A8, 2A8, 3A8, 4A8, 5A8, 6A8, 7A8, 8A8)
 • poradenská činnost a podávání informací
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření v rámci možností školy
 • zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření dle ŠPZ
 • metodická pomoc při studiu
 • realizace přiznaných uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení
 • jednání se zákonnými zástupci žáků

Kariérní poradce

 • administrace zájmových dotazníků
 • zajištění testů profesní orientace (spolupráce s Mendelovou univerzitou)
 • zajištění testování
 • informace o studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách

informace o studiu jazyků

 • informace o stipendijních a dalších pobytech v zahraničí
 • informace o přípravných kurzech apod.

 • Tel.: 533 555 104
 • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Konzultační hodiny: čtvrtek  14. 30 – 16.00 nebo dle domluvy

 

PhDr. Magda Bernardová

Výchovný poradce

 • evidence žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami (třídy 1A6, 2A6, 3A6, 4A6, 5A6,6A6, 1Š6, 2Š6, 3Š6, 4Š6, 5Š6, 6Š6, 1A4, 2A4, 3A4, 4A4)
 • poradenská činnost a podávání informací
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření v rámci možností školy
 • zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření dle ŠPZ (2. – 5. stupeň)
 • metodická pomoc při studiu
 • evidence žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro maturitní zkoušku
 • jednání se zákonnými zástupci žáků

Kariérní poradce

 • administrace zájmových dotazníků
 • informace o studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • informace o studiu jazyků, přípravných kurzech apod.
 • organizace seminářů a besed ke studiu na VŠ
 • organizace semináře k národním srovnávacím zkouškám
 • organizace dalších vzdělávacích přednášek

 • Tel.: 533 555 152
 • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Konzultační hodiny: úterý  12. 30 – 13.30 nebo dle domluvy

 

PhDr. Iva Hrazdirová

Školní metodik prevence

 • tvorba Preventivního programu, podíl na jeho realizaci
 • komunikace s vyučujícími v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému podnět k možné nápravě
 • spolupráce s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence
 • zajištění předávání informací o problematice rizikového chování žáků ve škole
 • organizace přednášek a seminářů pro žáky
 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče
 • informace pro pedagogy, rodiče a žáky o dostupnosti a možnosti využití poradenských a terapeutických zařízení
 • preventivní i intervenční činnost při problémech v mezilidských vztazích (klima třídy)
 • pomoc žákům při šikaně a kyberšikaně

 

Mgr. Viola Pirová

Školní psycholog

 • diagnostika u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • diagnostika nadaných dětí.
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • pomoc žákům při adaptací do nového prostředí
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně (pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory, vedení, vyhodnocení)
 • péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech – problémy s adaptací, neshody se spolužáky (konzultace, vedení)
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • kariérové poradenství u žáků

pondělí: 8.00 – 12.00 + 12.30 - 16.00

Úterý:     8.00 – 12.00 + 12.30 - 16.00

Středa:   8.00 – 13.00

 

Mgr. Martina Lukšová

speciální pedagog

 • diagnostika u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně (pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory, vedení, vyhodnocení)
 • péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

Mgr. Dagmar Šašinková

Metodik a koordinátor pro práci s nadanými žáky

 • organizace školních kol předmětových olympiád (Biologická olympiáda, Chemická olympiáda)
 • organizace školního kola soutěže Přírodovědný klokan
 • organizace školního kola SOČ
 • zprostředkování informací studentům ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) o různých akcích, do nichž se mohou zapojit, jako jsou např.
 1. e-learningové kurzy
 2. přednášky
 3. exkurze a stáže na vědeckovýzkumných institucích
 4. interdisciplinární soutěž N-trophy
 5. Program podpory nadaných studentů JM kraje

Škola poskytuje poradenské služby na základě souhlasu zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků s jejich poskytováním poradenských služeb. Souhlas / nesouhlas je zjišťován na začátku studia a může být během studia měněn.

Škola poskytne žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc v rámci svých možností (tzv. podpůrná opatření 1. stupně). Pokud se tato opatření jeví jako nedostačující, je nutno, aby žák absolvoval vyšetření ve školském poradenském zařízení, které mu přizná podpůrná opatření vyššího stupně.

 

Základní potřebné dokumenty:

 1. Zpráva z psychologického vyšetření ve ŠPZ
 2. Doporučení z psychologického vyšetření ve ŠPZ

Zakládá možnost individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími a žáky nadanými a mimořádně nadanými, kteří potřebují podpůrná opatření vyššího stupně.

 1. Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Přiznává uzpůsobení podmínek při maturitní zkoušce.


Kontakty na školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna BRNO, příspěvková organizace

ZACHOVA 1, 602 00 Brno                            Tel.: 543 245 914–6

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.pppbrno.cz


Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole pro tělesně postižené Brno, příspěvková organizace

Kociánka 6, 612 00 Brno             Tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

Web: www.skola-kocianka.cz/pedagogicke-centrum/

 


 

Pedagogicko - psychologická poradna, součást soukromé školy: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, Mendlovo nám. 3/4, 603 00 Brno - nezisková organizace

Sídlo poradny, tel. č., e-mail:

Voroněžská 5, 616 00 Brno, tel. č. 543 216 135, 775 211 793, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

 


 

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace, Štolcova 301/16,618 00 Brno

 

tel. č. 548 424 061, fax 548 424 085, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ZŠ: tel. č. 548 424 061, fax 548 424 085, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Škola spolupracuje rovněž s Institutem celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně