Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Úvodní stránka Prevence Prevence Preventivní program

Preventivní program

Tisk

Prevencí (z lat. praevenire) dnes rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku nějakého nežádoucího jevu, v případě školského zařízení je to: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

Preventivní program naší školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28) a naleznete v něm tato témata:

Charakteristika školy

 1. Vnitřní informační zdroje
 2. Vnější informační zdroje
 3. Cíle
 4. Potřebnost projektu
 5. Analýza současného stavu
 6. Personální zajištění prevence
 7. Spolupráce s ostatními organizacemi
 8. Cílové skupiny
 9. Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny
 10. Metody a formy práce
 11. Vyhodnocení PP
 12. Závěr
 13. Cíle na příští školní rok

14.1a  Harmonogram programů a akcí

14.1b Výchovná činnost v oblasti primární prevence

14. Přílohy

14.1 Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT

15.2 Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení

15.3 Krizové plány

15.3.1 Vstup policie do školy

15.3.2a  Nepřítomnost ve škole a omlouvání absencí

15.3.2b  Záškoláctví

15.3.3a  ŠIKANA, Program proti šikanování

15.3.3b  Krizový plán

15.3.4 Cigarety a jiné drogy ve škole

15.3.5 První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem

15.3.6 Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

15.3.7 Jak postupovat při vzniku škody na školním majetku

15.3.8 Násilí ve škole

Plné znění Preventivního programu

 

 


Úvodní stránka Prevence Prevence Preventivní program