Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

Pro příjímací řízení ve školním roce 2018/2019 je podle § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon) stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky u těchto oborů vzdělávání:

Osmileté studium: 79-41-K/81 Gymnázium
Šestileté studium: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura)
  79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu:

  1. učiva stanoveného pro první stupeň základní školy pro osmiletý obor vzdělávání,
  2. učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro šestiletý obor vzdělávání,
  3. učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro čtyřletý obor vzdělávání.

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 3. školského zákona o stanovení školní přijímací zkoušky pro obory vzdělávání:

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Školní přijímací zkouška bude konána formou testu z anglického jazyka (slovní zásoba, mluvnice, poslech a čtení s porozuměním) připravovaného školou v rozsahu:

  1. učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletého oboru vzdělávání,
  2. učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u čtyřletého oboru vzdělávání.

Zkoušky se konají v budově školy Vejrostova 2, Brno-Bystrc.

Ředitel školy pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 stanovil podle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělávání.

Kritéria pro uvedené obory vzdělávání jsou stanovena ve zvláštním dokumentu, jímž ředitel školy vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče příslušného oboru.