Základní informace o školním psychologovi

Vážení studenti, rodiče i učitelé,

jmenuji se Viola Pirová a od září 2017 působím na Klasickém a španělském gymnáziu Brno-Bystrc jako školní psycholog. Touto cestou bych se Vám ráda představila a informovala Vás o náplni své práce na této škole.

Úkolem školního psychologa je spolu s metodikem prevence, výchovným poradcem i speciálním pedagogem vytvořit program poskytování pedagogicko-psychologických služeb a program primární prevence. K naplnění tohoto cíle je nezbytná komunikace psychologa s vedením školy,  pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci.

Školní psycholog je součástí školy a školního poradenského pracoviště, což umožňuje poskytnutí okamžité a přímé pomoci, při své práci využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je snadno dosažitelný a vždy nablízku žákům, jejich rodičům i učitelům.

Školní psycholog poskytuje samostatnou poradenskou službu, která není přímou součástí vzdělávací  činnosti školy, a je vázán mlčenlivostí dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Konzultační hodiny školního psychologa

Pondělí:               8.30 – 16.00
Úterý:                  8.30 – 16.00
Středa:                 9.00 – 15.00

Konzultaci probíhají v kanceláři školního psychologa v místnosti č. 140, v přízemí po levé straně směrem do jídelny školy.

Služby pro žáky

Na školního psychologa se můžou žáci obracet kdykoliv během konzultačních hodin, během přestávek na chodbách školy nebo emailem.

Služby nabízím žákům, kteří:

 • mají problém s učením a chtějí zjistit, jak lépe zvládnou školní povinnosti,
 • neprospívají, mají problém s pozorností či s pamětí,
 • mají neshody s kamarády, spolužáky, rodiči,
 • necítí se dobře ve své třídě a chtějí pomoc při adaptačních nesnázích ve škole,
 • trápí strach, tréma, bojí se zkoušení,
 • prožili náročný traumatický zážitek,
 • ocitnou se v krizové situaci,
 • chtějí se poradit o svém dalším profesním zaměření,
 • mají zájem o studium psychologie.

Služby pro rodiče

S činností psychologa na škole musí souhlasit zákonní zástupci žáků. Na GYBY rodiče podepsali souhlas s činností školního poradenského pracoviště, čímž zároveň souhlasili s činností školního psychologa. Tento souhlas podepsali rodiče na celou dobu studia žáka a je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo ho dodatečně podepsat.

V generálním souhlase zákonní zástupci žáka souhlasili s činností školního poradenského pracoviště, v rámci kterého psycholog plní následující funkce.

Školní psycholog:

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá,
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte,
 • vykonává opatření k posilnění pozitivní atmosféry ve škole,
 • vykonává anonymní průzkumy a ankety ve škole (vztah žáků k vyučovacímu předmětu, výskyt sociálně-patologický jevů, sociální klima třídy apod.) a konzultuje zjištěné informace s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, které se průzkumu zúčastnili, tak jako to vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě, že bude žák nebo rodič požadovat dlouhodobější individuální péči školního psychologa, zákonní zástupce žáka dodatečně podepíše souhlas s individuální péčí.

Rodiče můžou školního psychologa zkontaktovat za účelem:

 • konzultace vhodného vedení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuálního sezení ohledem vzdělávacích nebo výchovných obtíží žáka,
 • kariérního poradenství jejich dítěte,
 • sdělení podezření na změnu chování svého dítěte související se školou (výrazné zhoršení známek, změna chování apod.)

Služby pedagogům

Školní psycholog také poskytuje konzultace pedagogům:

 • Konzultace při řešení výukových i výchovných problému jednotlivých žáků.
 • Metodická podpora pro učitelé žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Diagnostika vztahů ve třídě a následně intervenční program pro zlepšení těchto vztahů.
 • Náslech v hodinách (pozorování žáka / žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího).
 • Krizová intervence v obtížných situacích.
 • Individuální konzultace.
 • Spolupráce při prevenci negativních jevů.

Všechny informace o školním poradenském pracovišti, školním psychologovi a novinkách naleznete na webové stránce školy www.gyby.cz v záložce Školní poradenské pracoviště.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat školní psycholožku Mgr. Violu Pirovou na emailové adrese: viola.pirova@gyby.cz