Historie školy

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje z 18. prosince 2003 vznikl dne 1. července 2004 nový právní subjekt Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2, který navazuje na dva původní subjekty – Klasické gymnasium a Gymnázium Brno-Bystrc. Tato nově vzniklá škola je přímým pokračováním tradic založených původními školami. Díky tomuto sloučení nyní naše škola nabízí velmi pestrou nabídku studijních oborů, a to z pohledu délky studia i jeho zaměření. Od 1. 7. 2015 pak škola nese nový název Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace.

Poněvadž je historie této nové školy příliš krátká, nabízíme dále stručné charakteristiky původních škol.

Klasické gymnasium

Úsilí o obnovení osmiletého gymnázia zaměřeného na klasické a živé jazyky a humanitní předměty se datuje už od počátku roku 1990. Takto pojatý program se začal uskutečňovat od září téhož roku na gymnáziu na Slovanském náměstí, kdy nastoupili první studenti do primy. Základní rysy koncepce byly jasné hned od počátku. Přestože inspirací bylo někdejší úspěšné klasické gymnasium, nešlo na začátku 90. let o jeho pouhé „obnovení“. Stejně tak byly odmítnuty i pokusy mechanicky převzít obsah podobně orientovaných středních škol v zahraničí. Cílem všech, kdo se na založení Klasického gymnasia v Brně podíleli, bylo vytvořit moderní jazykově a humanitně orientovanou školu, která vychází z dědictví evropské kultury a uplatňuje je v jednotlivých vyučovacích předmětech tak, aby absolventi byli dobře vybaveni pro život a profesní kariéru v jedenadvacátém století.

Nešlo tedy o žádný nostalgický pohled do minulosti, ale o vzdělávací koncepci, která svými kořeny vyrůstá z klasického odkazu, obsahem předmětů a výukovými metodami je však naprosto moderní. V létech 1992–1995 proto tým učitelů nově vznikajícího gymnázia spolu s odborníky z univerzity a akademie věd zpracovával a postupně na Ministerstvu školství obhajoval vzdělávací osnovy pro jednotlivé předměty. Učební plán byl pak ministerstvem schválen a zařazen mezi oficiální dokumenty.

Od školního roku 1993/1994 bylo Klasické gymnasium zařazeno do sítě škol a začalo působit v Žabovřeskách na Plovdivské ulici. Svoji činnost zahájilo za účasti ministra školství prof. P. Piťhy 1. září 1993.

Úspěchy absolventů Klasického gymnasia na vysokých školách potvrdily potřebnost klasického programu ve vzdělávací nabídce současných gymnázií a jeho široké uplatnění při dalším studiu.

Gymnázium, Brno-Bystrc

O vznik gymnázia se významným způsobem zasloužil profesor PhDr. Antonín Vašek, CSc., který jako člen místního zastupitelstva Brno-Bystrc prosazoval již od roku 1992 zřízení historicky první střední školy v Bystrci. Krátce po dostavbě školní budovy v srpnu 1994 bylo dne 1. září téhož roku Gymnázium Brno-Bystrc slavnostně otevřeno. Gymnázium se od svého vzniku začalo profilovat jako škola se zaměřením na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zpočátku nabízelo možnosti osmiletého nebo čtyřletého studia. Od září 1995 byla nabídka studijních oborů na gymnáziu rozšířena o pětileté dvojjazyčné česko-španělské studium, které je počínaje školním rokem 1996/1997 nabízeno jako šestileté. Studium je realizováno pod záštitou Ministerstva školství, sociální politiky a sportu Španělského království. První dva ročníky jsou věnovány intenzivnímu studiu španělského jazyka pod vedením zkušených španělských a českých učitelů. Od třetího ročníku jsou vybrané předměty (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) vyučovány aprobovanými učiteli ze Španělska ve španělštině. Učebnice pro tyto předměty dodává španělská strana zdarma. Dvojjazyčné maturitní zkoušky probíhají v souladu s požadavky MŠMT ČR a Ministerstva školství, sociální politiky a sportu Španělského království. Mají platnost ve všech státech EU, opravňují ke studiu na vysokých školách, jsou i předpokladem k získání stipendia ke studiu na vysokých školách ve Španělsku. Oblíbeným zpestřením je nácvik a provedení španělského divadelního představení, se kterým se každoročně naši studenti účastní celostátního divadelního festivalu dvojjazyčných gymnázií.

V důsledku administrativních opatření byla v roce 1998 přijata ke studiu poslední třída osmiletého oboru. Současně vzrůstal počet zájemců o studium na Gymnáziu Brno-Bystrc a to přivedlo vedení školy k rozhodnutí rozšířit nabídku studia ve školním roce 1998/1999 o další šestiletý obor – živé jazyky se zaměřením na anglický jazyk. Po obtížných jednáních na ministerstvu se záměr podařil prosadit a konkurenční prostředí dvou šestiletých oborů se stalo výraznou motivací pro práci studentů i učitelů.

Do školního roku 1997/1998, kdy proběhly první maturitní zkoušky a školu opustilo prvních 92 absolventů čtyřletého studia, se gymnázium rozrostlo na 18 tříd s 539 studenty. Ve školním roce 1999/2000 ukončilo studium prvních 30 studentů dvojjazyčného česko-španělského oboru a význam maturitních zkoušek podpořil svojí účastí jazykový rada Španělského velvyslanectví v Praze. Ve školním roce 2003/2004 ukončilo studium prvních 26 studentů třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. V jubilejním školním roce 2003/2004 nabízelo Gymnázium Brno-Bystrc 635 studentům v 21 třídách čtyři studijní obory. Jako cílová kapacita školy byly nakonec stanoveny 24 třídy, což platí dosud. Znamená to, že každý rok otevíráme jednu novou třídu v každém studijním oboru.

Současnost

V letošním školním roce navštěvuje gymnázium 750 žáků, pedagogický sbor má celkem 64 aprobovaných vyučujících. Cizí jazyky vyučuje 6 rodilých mluvčích. Škola v posledních letech zřídila školní poradenské pracoviště ve složení výchovní poradci, metodik prevence, metodik a koordinátor pro práci s nadanými žáky a školní psycholog. Od roku 2002 prolíná všemi vzdělávacími programy koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). 

Žákům škola nabízí zázemí moderní budovy. Na své si jistě přijdou jak milovníci jazyků, tak příznivci přírodních věd. Mimo klasických učeben probíhá vzdělávání také v odborných učebnách, chemické laboratoři a venkovní učebně. Počítačové učebny doplňují také dvě mobilní učebny s iPady a MacBooky. Mimo naší centrální knihovny mohou žáci využívat knihovnu španělskou či anglickou. Tělesná výchova využívá pro výuku dvě tělocvičny, horolezeckou stěnu, posilovnu, hřiště s umělým povrchem (pro kopanou, házenou, volejbal, košíkovou, tenis) a atletický areál. Díky elektronizaci budovy mohou žáci využívat síťových kopírek s funkcí tiskárny a skeneru. Samozřejmou součástí života školy se stalo pohodlné bezdrátové připojení k internetu – Wifi.  Škola má vlastní kuchyni, kde strávníkům nabízí výběr ze tří jídel, možnosti diet a širokou paletu velice oblíbených svačinek. Celá budova školy je bezbariérová. 

Každý měsíc se v plánu akcí objevují různé doplňující aktivity, jako jsou projektové dny, sportovní dny, exkurze, výukové programy, koncerty, výstavy či tematicky zaměřené besedy. 

Každoročně mohou studenti využít nabídky a účastnit se studijních a poznávacích pobytů, zájezdů či tematických exkurzí nejen v rámci České republiky, ale rovněž v řadě evropských zemí (Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie). 

Studenti se během studia pravidelně účastní projektů na školní, regionální i mezinárodní úrovni. Bohaté zkušenosti má škola především s projekty Comenius, krajským dotačním programem Do světa! a s projektem komunity evropských škol eTwinning. Opakovaně nás podporuje i Magistrát města Brna (výměnné pobyty a společné programy se španělskými školami). Úspěšná realizace mezinárodních projektů v praxi potvrzuje kvalitní jazykovou vybavenost studentů, která vychází z moderně pojaté koncepce výuky jazyků, jež klade důraz zejména na rozvoj komunikativních schopností. Řada projektů s evropskou tematikou je rovněž podporována Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci a jejím zahraničním pracovištěm v Bruselu pod názvem Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Jsme nositelem ocenění Světová škola.

Nadaní studenti mají příležitost zúročit své znalosti, schopnosti a dovednosti také v širokém spektru olympiád a středoškolských soutěží, ať již organizovaných celostátně, nebo našich vlastních, ale také ve středoškolské odborné činnosti a různých projektech. Jsme zapojeni do rozvojového programu Excelence (vyhlašovatelem MŠMT) a obdobného programu Talentovaná mládež (vyhlašovatelem JMK). Spolupracujeme s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Studenti nadaní nejen přírodovědně, ale i jazykově mohou být školou nominováni do výběrového řízení na studijní pobyt v USA. Spolupracujeme také s vysokými školami v oblasti přírodních věd (N-trophy, T-kurzy), kariérového poradenství (profesní diagnostika) a jazyků (Erasmus in Schools). Podporujeme studenty v účasti na mezinárodních jazykových zkouškách z anglického, francouzského, německého či španělského jazyka formou přípravy na tyto zkoušky nebo přímo jejich spoluorganizací. Vycházíme vstříc i studentům talentovaným v oblasti sportu.

Back to Top