Nadační fond

Nadační fond Gymnázia si dovoluje se připomenout všem rodičům a přátelům školy. Činnost nadačního fondu je neoddělitelně spjata s každodenním životem gymnázia.

Posláním a cílem fondu je podpora širokého spektra aktivit gymnázia, jako je:

–          zabezpečení studijní činnosti;

–          podpora stipendijních a výměnných pobytů studentů;

–          podpora realizace výměnných zájezdů dohodnutých se zahraničními školami;

–          ekonomická podpora nadaných studentů ze sociálně slabších rodin.

Za tímto účelem může fond soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité i movité věci a jiná majetková práva a majetkové hodnoty od občanů a právnických osob a používat je k podpoře a rozvoji vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, společenských a prospěšných cílů a aktivit dle statutu Fondu (§ I, odst.1, zák.č. 227/97 Sb.).

O finančních příspěvcích, které jsou rozdělovány na základě statutu nadačního fondu, rozhoduje správní rada (složená ze zástupců pedagogického sboru a rodičovské veřejnosti).

Veškeré finanční prostředky ke své podpůrné činnosti získává nadační fond výlučně formou příspěvků dárců z řad rodičů studentů gymnázia. V předešlých školních letech se stala obvyklou praxe dobrovolného rodičovského příspěvku ve výši 200,- korun na studenta a školní rok. Dovolujeme si tedy připomenout, že přispět lze v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem na účet fondu. Rovněž je možné uzavřít smlouvu o sponzorském daru. Podrobnější informace poskytne správní rada, třídní učitelé, případně vedení školy.

Potřebné formální informace pro dárce

Název: Nadační fond Gymnázia Brno – Bystrc

Sídlo: Brno, Vejrostova 2, okres Brno – město, PSČ 635 00

Identifikační číslo: 25 54 35 47

Číslo účtu: 19-5149590267/0100

Za dary ve prospěch podpory aktivit školního nadačního fondu předem děkujeme.

Správní rada NF