Nadační fond

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolujeme si představit Nadační fond školy. Činnost nadačního fondu je neoddělitelně spjata s každodenním životem gymnázia.

Posláním nadačního fondu je péče a podpora širokého spektra aktivit gymnázia, jako je

  • zabezpečení studijní činnosti
  • podpora stipendijních a výměnných pobytů studentů
  • podpora realizace výměnných zájezdů dohodnutých se zahraničními školami
  • ekonomická podpora nadaných studentů ze sociálně slabších rodin
  • oceňování studentů, kteří úspěšně reprezentují školu v soutěžích a olympiádách na všech úrovních.

Za tímto účelem může fond soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité i movité věci a jiná majetková práva a majetkové hodnoty od občanů a právnických osob a používat je k podpoře a rozvoji vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, společenských, a prospěšných cílů a aktivit dle statutu Fondu (§ I, odst.1, zák.č. 227/97 Sb.).

O finančních příspěvcích, které jsou rozdělovány za základě statutu nadačního fondu, rozhoduje správní rada (složená ze zástupců pedagogického sboru a rodičovské veřejnosti).

Veškeré finanční prostředky ke své podpůrné činnosti získává nadační fond výlučně formou příspěvků dárců z řad rodičů studentů gymnázia. V uplynulých školních letech se stala obvyklou praxe dobrovolného rodičovského příspěvku ve výši 300,- korun na studenta a školní rok. Dovolujeme si tedy připomenout, že přispět lze v hotovosti či bezhotovostně bankovním převodem na účet fondu. Rovněž je možné uzavřít smlouvu o sponzorském daru, případně o daru účelově vázaném. Podrobnější informace poskytne správní rada, třídní učitelé, případně vedení školy.

Za dary ve prospěch podpory aktivit školního nadačního fondu předem děkujeme.

Správní rada NF

Potřebné formální informace pro dárce

Název: Nadační fond Gymnázia Brno – Bystrc

Sídlo: Brno, Vejrostova 2, okres Brno – město, PSČ 635 00

Identifikační číslo: 25 54 35 47

Číslo účtu: 19-5149590267/0100

Back to Top