Maturita 2018

Maturita 2018

Určeno pro školní rok 2017/2018

8A8, 6A6, 6Š6 a 4A4

Profilová část

Informace k profilové části vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 • Profilová část MZ je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
 • Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určí ředitel školy.
 • V nabídce mohou být pouze předměty, jejichž celková časová dotace podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace pro daný vyučovací předmět za celé studium).

 

Studijní obor: 79-41-K/61     Gymnázium (šestileté studium)

Povinná profilová zkouška: dva zvolené vyučovací předměty.

Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro studijní obor 79-41-K/61  Gymnázium:

 • V profilové části MZ žák musí maturovat z Anglického jazyka.

Nabídka maturitních předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika
 • Hudební / výtvarná výchova
 • Matematika +

Žák(yně) se může přihlásit na výběrovou zkoušku z Matematiky (Matematika+), která se neuvádí na vysvědčení. Zkouška je dobrovolná a bezplatná. Uchazeč se ke zkoušce Matematika + přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky na webové adrese http://vpz.cermat.cz, a to v období od 2. ledna do 15. ledna 2018.

Forma zkoušky: písemný didaktický test, který bude jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, z hlediska organizace a termínů bude zkouška součástí jednotného zkušebního schématu zkoušek a dílčích zkoušek SČ MZ.

 

Studijní obor: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty
v cizím jazyce

Povinná profilová zkouška: dva zvolené vyučovací předměty.

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro studijní obor 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané

předměty v cizím jazyce:

 1. Španělský jazyk a literatura

Forma: písemná maturitní zkouška – zadána zahraničním partnerem.

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

 1. Volba žáků – jeden zvolený předmět vyučovaný ve španělském jazyce.

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

Nabídka maturitních předmětů:

 • Dějepis
 • Geografie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie

 

Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty.

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

 

 1. Jeden zvolený předmět vyučovaný ve španělském jazyce.

Nabídka maturitních předmětů:

 • Dějepis
 • Geografie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro studijní obor 79-41-K/610 Gymnázium –vybrané předměty v cizím jazyce:

 • Zvolený předmět, který je vyučovaný ve španělském jazyce, v nepovinné profilové zkoušce nemůže být shodný s předmětem zvoleným v povinné profilové zkoušce.

 

 1. Jeden zvolený předmět vyučovaný v českém jazyce:

Nabídka maturitních předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Občanský a společenskovědní základ
 • Biologie
 • Informatika

 

 

Studijní obor: 79-41-K/81       Gymnázium (osmileté studium)

Povinná profilová zkouška: dva zvolené vyučovací předměty.

Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium: žádné

Nabídka maturitních předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latinský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika
 • Hudební / výtvarná výchova
 • Matematika+

Žák(yně) se může přihlásit na výběrovou zkoušku z Matematiky (Matematika+), která se neuvádí na vysvědčení. Zkouška je dobrovolná a bezplatná. Uchazeč se ke zkoušce Matematika + přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky na webové adrese http://vpz.cermat.cz, a to v období od 2. ledna do 15. ledna 2018.

Forma zkoušky: písemný didaktický test, který bude jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, z hlediska organizace a termínů bude zkouška součástí jednotného zkušebního schématu zkoušek a dílčích zkoušek SČ MZ.

 

 

Studijní obor: 79-41-K/41     Gymnázium
(čtyřleté studium – zaměření na anglický jazyk)

Povinná profilová zkouška: dva zvolené vyučovací předměty.

Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).

Podmínky stanovené ředitelkou školy pro studijní obor 79-41-K/41  Gymnázium:

 • V profilové části MZ žák musí maturovat z Anglického jazyka.

Nabídka maturitních předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika
 • Matematika +
 • Hudební / výtvarná výchova

Žák(yně) se může přihlásit na výběrovou zkoušku z Matematiky (Matematika+), která se neuvádí na vysvědčení. Zkouška je dobrovolná a bezplatná. Uchazeč se ke zkoušce Matematika + přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky na webové adrese http://vpz.cermat.cz, a to v období od 2. ledna do 15. ledna 2018.

Forma zkoušky: písemný didaktický test, který bude jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, z hlediska organizace a termínů bude zkouška součástí jednotného zkušebního schématu zkoušek a dílčích zkoušek SČ MZ.

 

 

V Brně 4. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy