MT MAT

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Školní rok: 2017/2018

Třídy: 4A4, 6A6, 8A8

Vyučující: Mgr. Markéta Benešová, Ph.D.

 

Maturitní témata z matematiky

 

 1. Základní poznatky o výrocích a množinách; důkazy
 2. Lineární funkce; lineární rovnice a nerovnice
 3. Kvadratická funkce; kvadratické rovnice a nerovnice
 4. Absolutní hodnota; funkce s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 5. Soustavy rovnic a nerovnic
 6. Exponenciální funkce; exponenciální rovnice a nerovnice
 7. Logaritmická funkce; logaritmické rovnice a nerovnice
 8. Goniometrické funkce; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice a nerovnice
 9. Mocninné funkce; počítání s mocninami a odmocninami; iracionální rovnice
 10. Lomené výrazy, lineární lomená funkce
 11. Konstrukční úlohy v rovině
 12. Shodná a podobná zobrazení
 13. Trigonometrické řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku
 14. Polohové a metrické vztahy základních geometrických útvarů v prostoru
 15. Vektory a jejich užití
 16. Polohové úlohy v analytické geometrii
 17. Metrické úlohy v analytické geometrii
 18. Obvod a obsah rovinného obrazce; objem a povrch tělesa
 19. Kuželosečky
 20. Posloupnosti a řady
 21. Komplexní čísla
 22. Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 23. Kombinatorika a pravděpodobnost, statistika
 24. Diferenciální počet
 25. Integrální počet

 

V Brně dne 4. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy