Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PhDr. Jarmila Červenáková
Tel.: 533 555 139
E-mail: jarmila.cervenakova@gyby.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00–16.00

Výchovný poradce pro třídy 1A4, 2A4, 3A4, 4A4, 1A8, 2A8, 3A8, 4A8, 5A8, 6A8, 7A8, 8A8

 • evidence žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenská činnost a podávání informací
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření v rámci možností školy
 • zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření dle ŠPZ
 • metodická pomoc při studiu
 • realizace přiznaných uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení
 • jednání se zákonnými zástupci žáků

Kariérní poradce pro všechny třídy

 • Administrace zájmových dotazníků
 • Zajištění testů profesní orientace
 • Informace o studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • Informace o studiu jazyků, přípravných kurzech apod.
 • Organizace seminářů a besed ke studiu na VŠ
 • Organizace semináře k národním srovnávacím zkouškám

PhDr. Iva Hrazdirová
Tel.: 533 555 153
E-mail: iva.hrazdirova@gyby.cz
Konzultační hodiny: dle dohody

Výchovný poradce pro třídy 1A6, 2A6, 3A6, 4A6, 5A6, 6A6, 1Š6, 2Š6, 3Š6, 4Š6, 5Š6, 6Š6

 • evidence žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenská činnost a podávání informací
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření v rámci možností školy
 • zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • pomoc učitelům při přípravě podpůrných opatření dle ŠPZ
 • metodická pomoc při studiu

Školní metodik prevence pro všechny třídy

 • tvorba Minimálního preventivního programu, podíl na jeho realizaci
 • komunikace s vyučujícími v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému podnět k možné nápravě
 • spolupráce s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence
 • zajištění předávání informací o problematice rizikového chování žáků ve škole
 • organizace přednášek a seminářů pro žáky
 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče
 • informace pro pedagogy, rodiče a žáky o dostupnosti a možnosti využití poradenských a terapeutických zařízení
 • preventivní i intervenční činnost při problémech v mezilidských vztazích (klima třídy)
 • pomoc žákům při šikaně a kyberšikaně

Mgr. Dagmar Šašinková
Tel.: 533 555 171
E-mail: dagmar.sasinkova@gyby.cz
Konzultační hodiny: dle dohody

Metodik pro práci s nadanými žáky

 • organizace školních kol předmětových olympiád (Biologická olympiáda, Chemická olympiáda)
 • organizace školního kola soutěže Přírodovědný klokan
 • organizace školního kola SOČ
 • zprostředkování informací studentům ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) o různých akcích, do nichž se mohou zapojit, jako jsou např.
 • e-learningové kurzy
 • přednášky
 • exkurze a stáže na vědeckovýzkumných institucích
 • interdisciplinární soutěž N-trophy
 • Program podpory nadaných studentů JM kraje

Škola poskytuje poradenské služby na základě souhlasu zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků s jejich poskytováním poradenských služeb. Souhlas / nesouhlas je zjišťován na začátku studia a může být během studia měněn.
Škola poskytne žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami pomoc v rámci svých možností (tzv. podpůrná opatření 1. stupně). Pokud se tato opatření jeví jako nedostačující, je nutno, aby žák absolvoval vyšetření ve školském poradenském zařízení, které mu přizná podpůrná opatření vyššího stupně.

Základní potřebné dokumenty:

 • Zpráva z psychologického vyšetření ve ŠPZ
 • Doporučení z psychologického vyšetření ve ŠPZ
  Zakládá možnost individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, který potřebuje podpůrná opatření vyššího stupně.
 • Posudek k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
  Přiznává uzpůsobení podmínek při maturitní zkoušce

Kontakty na školská poradenská zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna BRNO, příspěvková organizace
ZACHOVA 1, 602 00 Brno
Tel.: 543 245 914–6
E-mail: zachova@pppbrno.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.pppbrno.cz

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole pro tělesně postižené Brno, příspěvková organizace
Kociánka 6, 612 00 Brno
Tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373
Web: www.skola-kocianka.cz/pedagogicke-centrum/

Škola spolupracuje rovněž s Institutem celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně