Dodatek k Maturitě 2019

Daný dodatek je vydán na základě Informace MŠMT ČR ze dne 27. března 2018 (č. j. 8082/2018) o standardizovaných zkouškách, kterými lze v roce 2019 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Nahrazení jedné nepovinné zkoušky profilové části MZ z cizího jazyka

  • Jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2019 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2019 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
  • Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy zvolil jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejnilo MŠMT ČR dne 27. března 2018 č. j. MŠMT – 8082/2018 (viz příloha).
  • Pro první cizí jazyk zvolil ředitel školy úroveň dle SERR/CEF B2.
  • Pro druhý cizí jazyk zvolil ředitel školy úroveň dle SERR/CEF B1.

 

V Brně dne 4. 9. 2018

                                                                                                                       Mgr. Petr Šurek

                                                                                                                      ředitel školy

Back to Top