Volby do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB

DO

ŠKOLSKÉ RADY

při Klasickém a španělském gymnáziu Brno-Bystrc, příspěvková organizace

z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem volby do školské rady.

Datum konání voleb: dne 8. 12. 2017 od 12.00 do 16.00

Místo konání voleb: Brno, Vejrostova 2, druhé podlaží, sekretariát školy

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 30. 11. 2017 do 14.00. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení, a jejím doručením poštou či osobně na adresu Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, Vejrostova 2, 635 00 Brno. Součástí přihlášky by měla být krátká charakteristika uchazeče.

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 1. 12. 2017 v 10.00 na úřední desce školy a webových stránkách školy.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Na jednoho žáka připadá jeden hlas.

Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem nebo pasem. Hlasování se umožní osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit příslušné členy školské rady. Zvoleni budou kandidáti na prvních třech místech výsledkové listiny.

Výsledky voleb budou zveřejněny stejným způsobem jako jejich vyhlášení.

Volební komise: Mgr. Ivana Shorná

PhDr. Jarmila Červenáková

Máša Kalusová

 

V Brně dne 14. 11. 2017

 

Příloha: přihláška

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy