Výsledky přijímacího řízení 2019 i s náhradními termíny

Pro přijaté

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku Klasickému a španělskému gymnáziu Brno-Bystrc, příspěvková organizace, do kterého byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek se také považuje za včas doručený, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uvedená lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestane.

Pro nepřijaté

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání lze podat prostřednictvím ředitele školy podle § 183 odst. 4 školského zákona ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.  Odvolání musí obsahovat objektivní důvody, proč mu má být vyhověno.

Podle ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání v případě těch uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60 d odst. 3 školského zákona z nedostatku kapacity přijímaných žáků, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout k naplnění maximálního počtu přijímaných uchazečů; přitom se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle § 60 d odst. 3 školského zákona.

Odvolání můžete odevzdat v kanceláři školy vždy v pracovní době od 7.30 – 15.00 nebo zaslat poštou.

V Brně 21. 5. 2019