Bohatství Země: Tým studentů našeho gymnázia vybojoval první místo!

Studenti třídy 6A8 Aleš Duba, Veronika Jirmusová, Ondřej Kalandra, Jan Trnečka a Martin Tuček ze třídy 4A6 se zúčastnili 25.-26. 3. 2019 dvoudenního závěrečného workshopu multioborové soutěže Bohatství Země, pořádané Ústavem geologických věd PřF a Katedrou financí ESF MU.

Úkolem soutěžních týmů bylo navrhnout nejvhodnější způsob těžby zlata a mědi v porfyrovém ložisku nedaleko obce Ohrazenice na Moravě z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Studenti se od října 2018 do února 2019 zabývali zadaným úkolem, vypracovali studii, kterou obhajovali před odbornou porotou. Hodnocena byla správnost výsledků, jejich prezentace a také pohotovost odpovědí, argumentace a týmová spolupráce.

Blahopřejeme.