Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61)

  • Ke studiu budou přijímáni žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ na základě jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
  • Znalost španělštiny se nevyžaduje.
  • Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída pro 30 žáků.
  • Studium pro zájemce o intenzivní studium španělštiny se zaměřením na španělský jazyk a literaturu je realizováno pod záštitou Ministerstva školství, sociální politiky a sportu Španělského království. Obsah učiva je v souladu s RVP DG v České republice a ve Španělském království.
  • Gymnázia tohoto typu jsou v ČR už jen v Praze, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích a v Ostravě.
  • První dva ročníky jsou věnovány intenzivnímu studiu španělského jazyka pod vedením zkušených španělských a českých učitelů.  Od třetího ročníku jsou vybrané předměty (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) vyučovány aprobovanými učiteli ze Španělska ve španělštině.
  • V průběhu studia mají žáci možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky DELE. Této možnosti hojně využívají a dosahují výborných výsledků.
  • V průběhu studia se žáci mohou nejméně dvakrát zúčastnit studijních a poznávacích exkurzí do Španělska. K úspěšným akcím nedávným i současným patří: projekt eTwinning „Etwinautas en las ciudades (in)visibles“ ve spolupráci se školami ve Španělsku, Itálii a Norsku; výměnný projekt se školou Colegio Santa María de la Capilla, Jaén, Andalusie (Španělsko); organizace každoročního večera španělské kultury „Velada“; výměnné projekty za podpory Jihomoravského kraje do Madridu nebo do Galicie; nácvik divadelních her ve španělštině a účast na evropských Festivalech studentského divadla; projekt „Praha španělská“.
  • Dvojjazyčné maturitní zkoušky probíhají v souladu s požadavky MŠMT ČR a Ministerstva školství, sociální politiky a sportu Španělského království. Mají platnost ve všech státech EU, opravňují ke studiu na vysokých školách, jsou i předpokladem k získání stipendia ke studiu na vysokých školách ve Španělsku.

Konkrétní kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do konce ledna 2021.

Učební plán pro dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura)
  I. II. III. IV. V. VI. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 4 4 20
Španělský jazyk a literatura 10 11 4 4 4 5 38
Anglický jazyk 2 2 4 3 3 4 18
Matematika (španělsky + česky) 4 3 3+1 3+1 3+1 2+2 23
Fyzika (španělsky) 2 2 2 2 2 10
Chemie (španělsky + česky) 2 2 2 1+1 1+1 10
Biologie (česky) 2 2 2 2 2 10
Geografie (španělsky) 2 2 2 2 2 10
Občanský a společenskovědní základ 1 1 2 2 2
Dějepis (španělsky + česky) 2 2 2 2+1 2+1 2+1 15
Hudební / výtvarná výchova 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
Informatika 3 2 5
Volitelné vzdělávací technologie 4 8 12
  34 34 32 33 34 32 199